StihoveBG.com - Нови творби :: starbuck69 https://www.stihovebg.com/ Най-новите творби на :: starbuck69 :: в StihoveBG.com Разковани дъски - 77 https://www.stihovebg.com/Proza/Aforizmi/Razkovani-daski---77/244699.html https://www.stihovebg.com/Proza/Aforizmi/Razkovani-daski---77/244699.html публикувана: 2018-03-27, автор: starbuck69, прочити: 200, коментари: 3 Избрани мои мисли за Свободата https://www.stihovebg.com/Proza/Aforizmi/Izbrani-moi-misli-za-Svobodata/243189.html https://www.stihovebg.com/Proza/Aforizmi/Izbrani-moi-misli-za-Svobodata/243189.html публикувана: 2018-01-19, автор: starbuck69, прочити: 212, коментари: 7 Езерото на тайните https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/Ezeroto-na-taynite/242659.html https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/Ezeroto-na-taynite/242659.html публикувана: 2017-12-28, автор: starbuck69, прочити: 201, коментари: 6 Нагоре по склоновете https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/Nagore-po-sklonovete/242551.html https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/Nagore-po-sklonovete/242551.html публикувана: 2017-12-22, автор: starbuck69, прочити: 223, коментари: 2 Зимна импресия https://www.stihovebg.com/Poeziya/Peyzazhna/Zimna-impresiya/242211.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Peyzazhna/Zimna-impresiya/242211.html публикувана: 2017-12-05, автор: starbuck69, прочити: 256, коментари: 11 Ноемврийски етюд https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Noemvriyski-etyud/241584.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Noemvriyski-etyud/241584.html публикувана: 2017-11-07, автор: starbuck69, прочити: 212, коментари: 3 Покана за предателство https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Pokana-za-predatelstvo/233148.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Pokana-za-predatelstvo/233148.html публикувана: 2017-02-07, автор: starbuck69, прочити: 338, коментари: 4 Книгата с белите птици https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Knigata-s-belite-ptitsi/232920.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Knigata-s-belite-ptitsi/232920.html публикувана: 2017-02-02, автор: starbuck69, прочити: 285, коментари: 2 Остра поетична недостатъчност https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/Ostra-poetichna-nedostatachnost/232805.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/Ostra-poetichna-nedostatachnost/232805.html публикувана: 2017-01-31, автор: starbuck69, прочити: 284, коментари: 7 Кастинг за влюбване https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/Kasting-za-vlyubvane/223856.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/Kasting-za-vlyubvane/223856.html публикувана: 2016-06-03, автор: starbuck69, прочити: 276, коментари: 5 Премълчаване на стари сънища https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/Premalchavane-na-stari-sanishta/223812.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/Premalchavane-na-stari-sanishta/223812.html публикувана: 2016-06-02, автор: starbuck69, прочити: 285, коментари: 6